beelddenken is mijn kind beelddenker dyslexie leerkrachten verhalen

Johansen Individuele Auditieve Stimulatie (J-IAS)


Lezing zondag 2 oktober om 14.00 uur, bibliotheek Eindhoven (Witte Dame)!
De leesvaardigheid wordt sterk beinvloed door luisterproblematiek. Auditieve verwerkingsproblemen kunnen de ontwikkeling van spraak, taal, leesvaardigheid en communicatie beinvloeden. Dit heeft gevolgen voor het spreken,begrijpen van taal,het leren lezen en de leesvaardigheid. J-IAS biedt verrassende inzichten, een kindvriendelijke aanpak en succesvolle resultaten.

Auditieve verwerkingsstoornis
Auditieve verwerkingsproblemen kunnen de ontwikkeling van spraak, taal en communicatie beinvloeden. Dit heeft gevolgen voor het spreken en begrijpen van taal. Als kinderen de klanken die ze horen niet snel genoeg kunnen verwerken, blijft hun taalontwikkeling achter. Dat kun je vaak merken bij spellen, lezen en begrijpend lezen. Je kind hoeft geen gehoorprobleem te hebben om sommige klanken anders te interpreteren. Veel dyslectische kinderen hebben een veel te trage verwerkingssnelheid. Deze therapie heeft meer dan alleen effect op het spellen, het maakt kinderen ook evenwichtiger en assertiever. Er gaat een wereld voor ze open.
Ze horen en begrijpen meer dan ze ooit gedaan hebben! Kinderen vinden de therapie prettig en ontspannend. Is er sprake van auditieve verwerkingsproblemen word er vaak gezegd dat er niets aan te doen is, gelukkig is dat wel het geval! Er zijn studies gedaan naar de effecten van de J-IAS en deze geven bij alle kinderen een grotere vooruitgang aan.
Afwijkingen aan het gehoor kunnen genetisch zijn of ontstaan door vele oorontstekingen, er zijn echter ook vele kinderen waar geen speciale reden aanwezig is voor de spraak- en taalproblemen.

Vele kinderen met spraak- en taalproblemen hebben moeite met de verwerking van taal. Hun vermogen om taal te ontvangen, te organiseren, op te slaan, weer op te roepen en in verband te brengen met reeds aanwezige informatie in de hersenen is zwak. Vaak kunnen ze niet precies zeggen wat ze in gedachten hebben, niet precies opschrijven wat ze willen. Dit heeft logischerwijs gevolgen voor de schoolprestaties, maar ook voor het functioneren van het kind in het algemeen. Verschillende onderzoekers leggen een relatie tussen taalverwerkingsproblemen en de wijze waarop (taal)klanken worden verwerkt.

Achtergronden
Voor bijna alle rechtshandigen en het merendeel van de linkshandigen bevindt zich het taalcentrum in de linkerhersenhelft.
De snelste en meest efficiente manier voor talige informatie om in de linkerhemisfeer te komen is via het rechteroor.
Prikkels vanuit de rechterhersenhelft sturen het linkerdeel van het lichaam aan en omgekeerd. Het linkeroor heeft hier een ondersteunende rol.
Een onzekere dominantie of zelfs linkeroordominantie kan het leren van taal en de organisatie daarvan in de hersenen negatief beinvloeden.
Met als gevolg dat klanken binnen woorden, hele woorden of zelfs complete zinnen door elkaar gehaald kunnen worden.
Dit heeft natuurlijk gevolgen voor het begrijpen van taal, maar zeker ook voor het spreken en schrijven.
Een kind met een zwakke organisatie van taal zal hard moeten werken om te begrijpen wat er gezegd wordt.
Vaak ontbreekt de benodigde concentratie om dit steeds te blijven doen.
Dit zal dus het leervermogen negatief beinvloeden.


De intake:
Met behulp van een audiometer worden de gehoorcurves van het linker- en rechteroor vastgesteld. In een audiogram worden deze curves weergegeven. Hiernaast wordt de dominantie van hand, voet, oog en oor bepaald. Bovendien wordt met een zogenaamde Dichotic Listening Test bepaald hoe de verwerking van klanken via het rechter- en linkeroor precies plaatsvindt.

Met de informatie van het audiogram wordt er een muziekcd samengesteld, die 10-15 minuten per dag beluisterd moet worden. Dit gedurende een periode van 9-16 maanden, afhankelijk van de vooruitgang. Op deze manier worden frequenties gestimuleerd die naar boven of beneden afwijken van de optimaalcurv. Elke 8-12 weken wordt er een nieuw audiogram gemaakt en een nieuwe cd.

De cds zijn persoonlijk en uniek samengesteld. De therapie eindigt als de optimaalcurve zo dicht mogelijk genaderd is. Een laatste afbouw-cd zal worden gemaakt om ervoor te zorgen dat de veranderingen stabiel blijven.

Voor wie?
Kinderen / jongeren / volwassenen hebben baat bij behandeling met de Johansen-IAS. Kinderen van 2-3 jaar hebben het programma succesvol gevolgd, maar ook volwassenen hebben er hun voordeel mee gedaan. Hoe ouder men is, hoe langer de therapie gevolgd zal moeten worden.

Jonge kinderen
De Johansen-IAS helpt kinderen om klanken beter en effectiever te kunnen horen en verwerken. Kinderen die moeite hebben met verstaan wat er gezegd wordt en zichzelf moeilijk kunnen uitdrukken kunnen veel voordeel hebben van de Johansen-IAS. Deze therapie kan heel goed naast een logopedische behandeling worden gebruikt.

Schoolgaande kinderen
De Johansen-IAS verbetert de verwerking van auditief aangeboden informatie. Kinderen die moeite hebben met het volgen van gesproken instructies lijken niet te luisteren naar wat er gezegd wordt. Ze hebben vaak meer tijd nodig om een vraag te beantwoorden, een opdracht uit te voeren. Er kan dan sprake zijn van een auditief verwerkingsprobleem (zie checklist). De Johansen-IAS kan hier verbetering in aanbrengen. Kinderen met lees- en spellingproblemen kunnen gemakkelijker de klankstructuur van woorden analyseren. Samen met specifieke onderwijsondersteunende hulp, zoals juf040 die biedt, kan hierdoor de taalvaardigheid optimaal verbeteren.

Volwassenen
Volwassenen worden minder vaak behandeld met de Johansen-IAS. Diegenen die het programma gevolgd hebben vertellen dat er verbetering is opgetreden in de verwerking van binnenkomende auditieve informatie. Gesprekken in een rumoerige omgeving (feestje) kunnen nu wel gevoerd en gevolgd worden. Een presentatie voor een groep toehoorders lukt nu veel beter. Hierdoor neemt het zelfvertrouwen toe en zorgt een positieve spiraal voor meer verbeteringen. Lezen en spellen laten ook beduidende verbeteringen zien.
De Johansen-IAS is geen wondermiddel voor alle problemen. Om het positieve effect van de Johansen-IAS te waarborgen is het van belang om voorafgaand aan de behandeling een intake-gesprek af te nemen. In overleg wordt vastgesteld wat de bijdrage is van de Johansen-IAS in relatie tot het probleem.

Checklist
Concentratie / aandacht / luisteren
- Vaak dagdromen in de klas
- Storend gedrag in de klas omdat de leerkracht niet gevolgd kan worden
- Moeilijkheden om gegeven instructies op te volgen / vaak navragen aan leerkracht / medeleerling
- Moeilijk kunnen werken in een rumoerige omgeving. Werkt veel beter 1 op 1 dan in de klas
- Doet langer dan normaal over het maken van huiswerk en het leren van proefwerken
- Het lijkt vaak alsof hij / zij niet luistert naar wat er gezegd wordt
- Reageert niet altijd meteen als de naam genoemd wordt of er in een groep het woord tot hem / haar gericht wordt
- Bij klassikale instructie zich even afzijdig houden om eerst te zien wat anderen doen.

Spraak
- Woordvindingsproblemen / moeite om precies te kunnen zeggen wat men denkt
- Slechte articulatie / langzaam, aarzelend spreektempo, soms warrig
- Moeite om meerlettergrepige woorden goed te kunnen uitspreken
- Moeite om bepaalde klanken in woorden goed te kunnen uitspreken
- Moeite om een gesprek te voeren / vragen te stellen

Lezen en spellen
- Moeite met decoderen (correct lezen van woorden) / vrij laag, haperend leestempo
- Lijkt bepaalde klanken in een woord niet te kunnen horen
- Moeite met correct schrijven van woorden (veel spellingfouten)
- Moeite om tegelijkertijd te luisteren naar uitleg en aantekeningen maken

In het algemeen
- Zijn er in de periode tot het vierde levensjaar gehoorproblemen geweest, zoals oorontsteking, vocht achter het trommelvlies, e.d.
- Komen er in de familie spraak-, lees- of spellingproblemen voor
- Is er sprake van overgevoeligheid voor geluid of voor bepaalde klanken
- Is het moeilijk om vriendschap te sluiten en / of eventueel te onderhouden

Verbeteringen
Kinderen, jongeren en volwassenen met spraak- en of taalproblemen (waaronder leerproblematiek en dyslexie) kunnen baat hebben bij behandeling met de Johansen-IAS.

De volgende waarnemingen zijn er gedaan na behandeling met deze auditieve stimulatie:
- verbetering van het leesniveau
- vermindering van het aantal spellingfouten
- verbetering van het handschrift
- betere uitdrukkingsvaardigheid
- uitbreiding van de woordenschat
- correctere zinsbouw
- toename van de studievaardigheid
- betere informatieverwerking in rumoerige omgeving
- verbetering van het korte termijngeheugen

Hiernaast zien we ook verbeteringen t.a.v. het volgende:
- verminderde impulsiviteit
- verminderd onhandig gedrag
- verbeterde concentratie
- verbeterde sociale vaardigheden

Behalve kinderen met spraak-taalproblemen zijn er ook goede resultaten geboekt bij kinderen met autistische spectrum-stoornissen (o.a. PDD-NOS) en gedragsmoeilijkheden (ADHD). Als men in staat is auditief aangeboden informatie goed te verwerken, dan heeft dit gevolgen voor de taalverwerving en taalverwerking, maar kan dit ook zorgen voor een beter functioneren. Als men begrijpt wat er gezegd wordt, dan kan men situaties beter inschatten en adequaat reageren. Men kan soms beter aanvoelen wat er bedoeld wordt.

U kunt een afspraak maken via het contactformulier of door even te bellen.

Bovenstaande informatie is een beknopte versie van informatie op de website van Johansen-IAS